Asistenţă Socială

Acte necesare pentru:

 

Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei lunare de către persoana cu deficienţă funcţională gravă

- copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
- opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă - de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomita;
- copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
- copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
- copie după certificatul de căsătorie;
- copie după certificatul de deces ( unde este cazul );
- actele medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizaţiei lunare;
- copie după decizia de pensie şi cuponul de pensie al persoanei cu deficienţă funcţională gravă;
- ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – din cadrul Primăriei;
- cererea persoanei cu deficienţă funcţională gravă sau a reprezentantului legal a acesteia, pentru acordarea indemnizaţiei lunare - de la Primarie.

Obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;

- copie acte de identitate ale ambilor părinţii
- certificatul de naştere al minorului în copie şi original
- declaraţie tip – pentru minorii care au vârstă şcolară şi nu frecventează cursurile şcolare
- Cerere tip - MODEL:
Notă: pe cerea tip , la pagina 5 se va completa de către celălalt părinte astfel:
Declar pe propria răspundere că nu beneficiez de alocaţie de stat pentru minorul ....................................................... şi sunt de acord ca de aceasta să beneficieze ....................................... (CELĂLALT PĂRINTE)

Obţinerea alocaţiei complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală - conform OUG nr.105/2003;

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.